คัดลอก URL แล้ว
ใครบ้างไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ใครบ้างไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ใกล้เข้าสู่ช่วงเลือกตั้ง 2566 แล้ว หลังเว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้ต้องไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับ ให้ทาง กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีกำหนดการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

สำหรับเกณฑ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีดังนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง