คัดลอก URL แล้ว
อายุเท่าไหร่มีสิทธิ์เลือกตั้ง – ผ่านการเลือกตั้งมากี่ครั้ง

อายุเท่าไหร่มีสิทธิ์เลือกตั้ง – ผ่านการเลือกตั้งมากี่ครั้ง

การเลือกตั้ง 2566 สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น ต้องมีสัญชาติไทย หรือ หากเคยแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี , อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง , มีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

จากข้อมูลประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแยกรายอายุรายเดือน ธันวาคม 2565 กรมการปกครอง พบว่าเป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 52,322,824 คน โดยสามารถแยกได้ดังนี้

เมื่อจำแนกตามเจเนอเรชั่น ซึ่งจำแนกตามศูนย์วิจัย Pew Research Center สหรัฐอเมริกา พบว่า

สำหรับประเทศไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได้ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว 26 ครั้ง และครั้งที่ 27 ที่จะถึงนี้ (14 พ.ค.66) สามารถจำแนกแต่ละช่วงอายุตามเจเนอเรชั่นที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วได้ ดังนี้


ข้อมูล – Rocket Media Lab


ข่าวที่เกี่ยวข้อง