คัดลอก URL แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. [นอกเขตเลือกตั้ง-นอกราชอาณาจักร]

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. [นอกเขตเลือกตั้ง-นอกราชอาณาจักร]

KEY :

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือแอปพลิเคชัน ThaiD ซึ่งเมื่อได้ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถพิมพ์หรือบันทึกไฟล์แบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งหรือนอกราชอาณาจักร และสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน หรือทาง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/

ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เป็นการตรวจสอบการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งหรือนอกราชอาณาจักรเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งหรือนอกราชอาณาจักรจะยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจะต้องกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน คือภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงจะสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของตนได้

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Facebook แฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444


ข่าวที่เกี่ยวข้อง