คัดลอก URL แล้ว
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทำอย่างไร

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทำอย่างไร

KEY :

25 มี.ค. – 9 เม.ย. 66 : ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขต / นอกเขต / นอกราชอาณาจักร)

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เป็นการอํานวยความสะดวกให้คนไทยที่พํานักอยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางไปนอกราชอาณาจักรได้มีโอกาสใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง ส.ส. ได้

โดยให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้งทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ให้คนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยสามารถไปใช้สิทธิ เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตามสถานที่และวิธีการ ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่กําหนด

การลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

กรณีอยู่นอกราชอาณาจักร

ยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารแสดงตน เพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ ณ สถานเอกอัครราชฑูตแห่งเขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่ โดยใช้หนังสือหลักฐานดังนี้

สามารถยื่นขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง

กรณีอยู่ในประเทศไทยแต่จะเดินทาง ไปต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้ง สามารถยื่นขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้านอกราชอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ประสงค์ยื่น คําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร สามารถดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชัน

วิธีการลงทะเบียน

1.เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วให้เลือกรายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
2.ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว :

3.เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่

4.เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง