คัดลอก URL แล้ว
ไม่ได้ไปเลือกตั้งต้องทำอย่างไร

ไม่ได้ไปเลือกตั้งต้องทำอย่างไร

KEY :

7 -13 พ.ค.66 (ก่อนเลือกตั้ง) และ 15 – 21 พ.ค.66 (หลังเลือกตั้ง) : วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะใกล้ถึงนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรออกไปใช้สิทธิ์ของตนเอง เพื่อเลือกผู้แทนราษฏรเข้ามาบริหารและพัฒนาบ้านเมือง แต่หากไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้นั้น

โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดให้แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งต้องแจ้งภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง โดยขั้นตอนการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมี ดังนี้

วิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งออนไลน์

1.หากมีความประสงค์จะแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ สามารถยื่นเรื่องผ่าน เว็บไซต์ของทาง กกต. https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
2.กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ทำการยื่นแจ้งความประสงค์ โดยสามารถพิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือ จัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานได้

ซึ่งเหตุผลที่จะระบุในการไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องมีเหตุผลอันสมควร เช่น มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการ ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

หากไม่แจ้งเหตุ

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้

  1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
  2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
  5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง