คัดลอก URL แล้ว
วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

KEY :

25 มี.ค. – 9 เม.ย. 66 : ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขต / นอกเขต / นอกราชอาณาจักร)

การเลือกตั้ง 2566 ตามไทม์ไลน์ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดไว้ จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และเปิดให้เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

โดยกำหนดให้สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต / นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ได้ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต

ยื่นคำขอ

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ (ในเขตเลือกตั้ง)

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ทํางานหรืออาศัยอยู่ได้ และยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียน ท้องถิ่น 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

การยื่นคําขอ

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ (นอกเขตเลือกตั้ง)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทางออนไลน์

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตฯ ผ่านทางช่องทางอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่จำเป็นต้องนำส่งหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 9 เม.ย. 2566 นี้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/

จากนั้นทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2 – ดูข้อมูลการใช้สิทธิ

เมื่อกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการใช้สิทธิของผู้ลงทะเบียนว่า ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พ.ค. 2566 นั้น ท่านมีสิทธิเลือกตั้งอยู่ที่จังหวัดใด และเขตใด

ขั้นที่ 3 – เลือกจังหวัดที่ต้องการใช้สิทธิ

ในหน้าจอจะปรากฎกล่องให้เลือกจังหวัดที่ต้องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต โดยคลิกที่ [v] ตรงด้านขวามือ เพื่อเลือกจังหวัดที่ต้องการ

ขั้นที่ 4 – เลือกเขตเลือกตั้งที่ต้องการไปใช้สิทธิ์

หลังจากที่เลือกจังหวัดที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อของสถานที่จัดการเลือกตั้งล่วงหน้าภายในจังหวัดที่ท่านได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งก็สามารถเลือกหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่ใกล้บ้าน หรือสะดวกได้เลย

ขั้นตอนที่ 5 – ยืนยันข้อมูล

เมื่อได้ทำการเลือกหน่วยเลือกตั้งที่ต้องการแล้ว แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องอีกครั้ง เนื่องจากในการยื่นของลงทะเบียนลงตั้งล่วงหน้านอกเขตฯ นั้นจะสามารถยื่นขอแก้ไขข้อมูล หรือ ยกเลิกได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น จึงควรตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย

หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 6 – บันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน

หลังจากที่ได้กดยืนยันการบันทึกข้อมูลแล้ว แนะนำให้ทำการพิมพ์ หรือบันทึกไฟล์ตอบรับการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน สำหรับไปแสดงที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่ท่านได้เลือกไว้

หากในภายหลังต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลก็สามารถเข้าระบบมาแก้ไขได้อีกครั้ง โดยจะสามารถแก้ไขได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง