Tag: รัฐบาล

รัฐในออสเตรเลียห้ามตัดต้นไม้ในปี 2573
รัฐในออสเตรเลียห้ามตัดต้นไม้ในปี 2573
รัฐบาลเดินหน้า 5G พร้อมดึงหัวเว่ยร่วมพัฒนา
รัฐบาลเดินหน้า 5G พร้อมดึงหัวเว่ยร่วมพัฒนา
รัฐบาลเดินหน้า “ชิม ช้อป ใช้” เฟส 3 แต่งดแจกเงิน 1,000
รัฐบาลเดินหน้า “ชิม ช้อป ใช้” เฟส 3 แต่งดแจกเงิน 1,000
แกนนำ พปชร. ยินดี “เผดิมชัย”ชนะ ช่วยเติมเสียงรัฐบาล
แกนนำ พปชร. ยินดี “เผดิมชัย”ชนะ ช่วยเติมเสียงรัฐบาล
ประชาชนร่วมจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
ประชาชนร่วมจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
สมัชชาคนจน พอใจผลการเจรจาเตรียมเดินทางกลับบ้านวันนี้
สมัชชาคนจน พอใจผลการเจรจาเตรียมเดินทางกลับบ้านวันนี้
ปชช.ให้คะแนนฝ่ายค้านชนะรัฐบาล อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบฯ
ปชช.ให้คะแนนฝ่ายค้านชนะรัฐบาล อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบฯ
รัฐบาล มั่นใจเสียงปริ่มน้ำผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯปี 63
รัฐบาล มั่นใจเสียงปริ่มน้ำผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯปี 63
นายกฯ แถลงร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท
นายกฯ แถลงร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท
นักวิชาการ เชื่อร่าง พ.ร.บ.งบฯ ผ่านแน่นอน
นักวิชาการ เชื่อร่าง พ.ร.บ.งบฯ ผ่านแน่นอน
ฝ่ายค้าน ยืนยัน ไม่ดึงเรื่องงบประมาณมาเป็นเกมการเมือง
ฝ่ายค้าน ยืนยัน ไม่ดึงเรื่องงบประมาณมาเป็นเกมการเมือง
รัฐบาล-ฝ่ายค้าน อภิปรายงบปี 63 ฝ่ายละ 18 ช.ม.
รัฐบาล-ฝ่ายค้าน อภิปรายงบปี 63 ฝ่ายละ 18 ช.ม.
โพลเผย ปชช.มั่นใจงบฯปี 63 ผ่านฉลุย แต่ขอรัฐบาลใช้เงินคุ้มค่า
โพลเผย ปชช.มั่นใจงบฯปี 63 ผ่านฉลุย แต่ขอรัฐบาลใช้เงินคุ้มค่า
“นิด้าโพล” ชี้ ปชช. 46.82% มองรัฐบาลทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
"นิด้าโพล" ชี้ ปชช. 46.82% มองรัฐบาลทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
“วิษณุ”ชี้ถ้างบปี 63 ไม่ผ่านรัฐบาลต้องลาออก
“วิษณุ”ชี้ถ้างบปี 63 ไม่ผ่านรัฐบาลต้องลาออก
ผู้เลี้ยงกุ้งเรียกร้องรัฐบาลช่วยเหลือราคากุ้งตกต่ำ
ผู้เลี้ยงกุ้งเรียกร้องรัฐบาลช่วยเหลือราคากุ้งตกต่ำ
รัฐบาลประกาศส่งเสริม “B10” เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน
รัฐบาลประกาศส่งเสริม “B10” เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน
“ชิม ช้อป ใช้” กระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ
“ชิม ช้อป ใช้” กระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ