คัดลอก URL แล้ว
“ราชกิจจาฯ” ประกาศให้สำนักงานประกันสังคม “จ่ายค่าตรวจโควิด แบบ RT-PCR ให้โรงงาน” ที่ร่วม Factory sandbox นำร่อง 7 จังหวัดสีแดงเข้ม

“ราชกิจจาฯ” ประกาศให้สำนักงานประกันสังคม “จ่ายค่าตรวจโควิด แบบ RT-PCR ให้โรงงาน” ที่ร่วม Factory sandbox นำร่อง 7 จังหวัดสีแดงเข้ม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามแนวทางโครงการ Factory sandbox ลงนาม โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเหลือพร ปุณณกันต์ ประธานกรรมการการแพทย์
.
สาระสำคัญของประกาศ ระบุว่า เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้จัดทำข้อเสนอโครงการนำร่องเกี่ยวกับแรงงานในสถานประกอบกิจการและโรงงานตามโครงการ Factory sandbox เพื่อจัดการโครงสร้างและกระบวนการในลักษณะ “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข” ที่ดำเนินการควบคู่กันระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการผลิตและอุตสาหกรรมการส่งออกขนาดใหญ่
.
อันประกอบด้วย 4 ภาคส่วน คือ ภาคส่วนยานยนต์ ภาคส่วนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ภาคส่วนอาหาร และภาคส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นกลไกหลักที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน
.
โดยมีหลักการสำคัญ คือตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล เพื่อให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าทั้ง 4 ภาคส่วนดังกล่าว ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ในพื้นที่ 7 จังหวัดนำร่องที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
.

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/229/T_0032.PDF


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง