Tag: ฝุ่น PM2.5

ค่าฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล พุ่งเกินมาตรฐาน 56 พื้นที่
ค่าฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล พุ่งเกินมาตรฐาน 56 พื้นที่
ค่าฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล พุ่งเกินมาตรฐาน 62 พื้นที่
ค่าฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล พุ่งเกินมาตรฐาน 62 พื้นที่
ค่าฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล พุ่งเกินมาตรฐาน 55 พื้นที่
ค่าฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล พุ่งเกินมาตรฐาน 55 พื้นที่
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศดี ภาคเหนือฝุ่น PM2.5ยังพุ่งสูง
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศดี ภาคเหนือฝุ่น PM2.5ยังพุ่งสูง
ค่าฝุ่น PM2.5 กทม.พุ่งเกินมาตรฐาน 33 พื้นที่
ค่าฝุ่น PM2.5 กทม.พุ่งเกินมาตรฐาน 33 พื้นที่
ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่
ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่
ฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่
ฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่
ฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 9 พื้นที่
ฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 9 พื้นที่
ฝุ่น PM2.5 กทม. เกินมาตรฐาน 35 พื้นที่
ฝุ่น PM2.5 กทม. เกินมาตรฐาน 35 พื้นที่
เยาวชนเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่นอย่างจริงจัง
เยาวชนเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่นอย่างจริงจัง
ค่าฝุ่น PM2.5 กทม.เกินมาตรฐาน 22 พื้นที่
ค่าฝุ่น PM2.5 กทม.เกินมาตรฐาน 22 พื้นที่
ค่าฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล พุ่งเกิน
ค่าฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล พุ่งเกิน
หวั่นกรุงเทพฯเผชิญฝุ่น-หมอกถึงสิ้นปี
หวั่นกรุงเทพฯเผชิญฝุ่น-หมอกถึงสิ้นปี
ฝุ่น PM2.5 กระจายตัวทั่ว กทม.-ปริมณฑล
ฝุ่น PM2.5 กระจายตัวทั่ว กทม.-ปริมณฑล
ฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 26 จุด
ฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 26 จุด
ฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 19 จุด
ฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 19 จุด
ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 12 พื้นที่ทั่ว กทม.-ปริมณฑล
ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 12 พื้นที่ทั่ว กทม.-ปริมณฑล
อากาศในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
อากาศในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน