คัดลอก URL แล้ว

จดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงด้วยตัวเอง ไม่ยาก และไม่นานอย่างที่คิด

หลังจากซื้อรถใหม่ป้ายแดงสด ๆ ร้อน ๆ จากโชว์รูม อีกสิ่งที่หนึ่งที่ควรต้องดำเนินการภายใน 30 วันคือการจดทะเบียนรถใหม่ และได้รับป้ายทะเบียนรถอย่างเป็นทางการ (ที่ไม่ใช่ป้ายแดง) เพื่อบ่งบอกว่ารถคันนี้สามารถวิ่งบนท้องถนนได้เต็มที่ตลอดเวลา ไม่ต้องจำกัดเวลาหรือเส้นทางเหมือนป้ายแดง

แต่หลาย ๆ ท่านคงรู้สึกกังวลว่าหากต้องไปจดทะเบียนรถใหม่ด้วยตนเองนั้นจะยุ่งยากมากขนาดไหน และใช้เวลานานหรือไม่ ซึ่งในเวลานี้เจ้าของรถใหม่ก็ลดความกังวลได้เลย เนื่องจากในเวลานี้การยื่นจดทะเบียนรถใหม่ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง หรือหากคิวว่าง ๆ ก็อาจจะเร็วอย่างเห็นได้ชัด และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงอย่างที่คิด ขอแค่เตรียมเอกสารครบ นัดวัน และออกเดินทางได้เลย

ขั้นตอนจดทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งฯ ด้วยตัวเอง

เริ่มจากการเลือกยื่นจดฝ่ายทะเบียนรถขนส่ง หรืองานทะเบียน ที่สำนักงานขนส่งที่ใกล้ตัวเจ้าของรถมากที่สุด เพื่อความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด โดยสามารถยื่นจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง iOS และ Andriod

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงไม่แพ้กันก็คือ หากซื้อรถที่จังหวัดใด เวลายื่นจดทะเบียนรถใหม่ต้องยื่นที่สำนักงานขนส่งในจังหวัดนั้น ๆ หากจดข้ามจังหวัด ก็อาจจะต้องเสียค่าดำเนินการ แต่ก็ขึ้นกับการตกลงระหว่างผู้ซื้อรถ และผู้ขาย

เอกสาร และค่าใช้จ่ายระหว่างจดทะเบียนรถใหม่

 1. หนังสือแจ้งจำหน่ายรถ
 2. หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
 3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
 4. หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 7. ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวและสำเนา (สำหรับจดในนามนิติบุคคล)

ทั้งนี้ เอกสารยื่นจดทะเบียนรถใหม่สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น DLT eForm iFound ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการดำเนินการยิ่งขึ้น

กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ

 1. ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
 2. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่นๆ หรือองค์การะหว่างประเทศ
 3. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

อัตราค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียน

 1. ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนรถที่กรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอเรียบร้อยพร้อมหลักฐาน
 2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์
 3. ยื่นขอตัดบัญชีรถ ที่ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก
 4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจำปี ที่งานทะเบียนรถ
 5. รับใบเสร็จรับเงิน และเอกสารสำคัญต่าง ๆ เป็นอันเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ หากยื่นจดทะเบียนรถโดยขอแจ้งใช้รถในจังหวัดที่เจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนา ให้เจ้าของรถยื่นคำขอ ณ จังหวัดที่ประสงค์จะใช้รถ โดยกรอกรายละเอียดในคำขอเพิ่มเติมว่า จะนำรถไปใช้ใน อำเภอ/เขต/จังหวัด และหนังสือมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง

สิ่งที่จะได้รับหลังยื่นจดทะเบียนรถใหม่เสร็จแล้ว

ข้อดีของการจดทะเบียนรถใหม่ด้วยตัวเอง

 1. ใช้เวลาไม่นาน โดยใช้เวลาตลอดการดำเนินการไม่ถึง 2 ชั่วโมง และได้รับเอกสารพร้อมทะเบียนได้ทันที
 2. สามารถเลือกเลขทะเบียนได้ด้วยตัวเอง หรือหากได้ทะเบียนเลขสวยจากการประมูล ก็สามารถยื่นขอติดตั้งได้ทันที
 3. ลดค่าใช้จ่ายบานปลาย
 4. กระบวนการการยื่นเรื่อง ตรวจสภาพ และได้รับเอกสาร-ทะเบียนเป็นไปอย่างโปร่งใสกว่า

แม้จะมีขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร และการดำเนินงานที่ซับซ้อนอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากเตรียมเอกสารครบ และจองวันที่เหมาะสมที่สุด ก็จะช่วยลดความกังวลในการจดทะเบียนรถใหม่ได้สบาย ๆ

ขณะเดียวกันแม้ในปัจจุบัน โชว์รูมบางแห่งที่จะมีบริการช่วยอำนวยความสะดวก ที่เจ้าของรถสามารถเลือกอำนวยความสะดวกได้ ซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียที่เจ้าของรถที่ต้องพิจารณากันไป ผู้ซื้อรถควรศึกษารายละเอียดการบริการพิเศษนี้อย่างถี่ถ้วน และการตกลงระหว่างผู้ขาย กับผู้ซื้ออยู่เสมอ

ทิ้งท้ายด้วยพระราชบัญญัติรถยนต์ ปี 2522 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถโดยมิได้จดทะเบียน บทกำหนดโทษมาตรา มาตรา 59 ปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท แต่ได้มีการอนุโลมให้ใช้รถใหม่ (ป้ายแดง) ได้ไม่เกิน 1 เดือนหรือไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร หากเกินกว่านี้ถือว่าจงใจที่จะหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนให้ดำเนินการจับกุมทันที


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง