คัดลอก URL แล้ว

รถประเภทไหนที่ตามกฎหมายไม่สามารถขับลงถนนสาธารณะได้? หากฝ่าฝืนจะเกิดอะไรขึ้น

ท้องถนน คือพื้นที่สาธารณะที่รถหรือยานพาหนะต่าง ๆ สามารถวิ่งได้ แต่ก็ไม่ใช่ยานยนต์ทุกประเภทที่วิ่งบนถนนได้ 100% ซึ่งหลายๆ คนสงสัยกันว่ารถพวกนี้หากวิ่งบนท้องถนนจะผิดกฎหมายมาตราใดกันแน่ และมีรถประเภทใดที่ไม่อนุญาตให้วิ่งบนถนนสาธารณะได้

ข้อกฎหมายจำกัดประเภทรถที่ควรทราบ

สำหรับข้อกฎหมายที่จำกัดประเภทของรภที่สามารถวิ่งบนถนนดำ หรือถนนสาธารณะได้นั้นจะต้องไม่ตรงกับข้อห้ามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ หมวด ๑ ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง ประกอบไปด้วย

มาตรา 6: รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตรายหรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ

เช่น รถที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไฟหน้า-ไฟท้ายแตก กระจกมองข้างหาย เป็นต้น

มาตรา 7: ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือป้ายประจำรถ รวมถึงยานพาหนะที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปี หรือยานยนต์ที่ไม่ได้เข้าข่ายเสียภาษีประจำปี

เช่น รถที่ป้ายทะเบียนชำรุด สูญหาย ติดป้ายทะเบียนตรงจุดอื่นที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ รถที่ดัดแปลงป้ายทะเบียนรถที่ไม่ได้ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หรือรถที่ไม่ได้เข้าข่ายการเสียภาษี เช่น รถกอล์ฟ รถสามล้อไฟฟ้าขนาดเล็ก

มาตรา 8: ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยมาใช้ในทางเดินรถ

เช่น รถที่ไม่ได้ทำความสะอาดกระจก กระจกรถชำรุด กระจกที่ติดฟิล์มไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

มาตรา 9: ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่เกิดเสียงอื้ออึง หรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ในทางเดินรถ

เช่น รถที่เปิดเครื่องเสียงในระหว่างเดินทาง

มาตรา 10: ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยางมาใช้ในทางเดินรถ เว้นแต่เป็นรถที่ได้รับยกเว้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร

เช่น รถที่ไม่ได้หุ้มยางที่ล้อ รถตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ที่ไม่ได้หุ้มยาง

มาตรา 10 ทวิ 3: ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใช้ในทางเดินรถ

รถดัดแปลงระบไอเสียจนปล่อยควันดำ รถบรรทุกหิน ดิน ทราย ที่อาจทำให้เศษฝุ่นกระเด็นออกนอกรถ

บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน

บทลงโทษเบื้องต้น ด้วยมาตรา 148 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง, มาตรา 8 วรรคหนึ่ง, มาตรา 9, มาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และมาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7, มาตรา 10 ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท


ด้วยการที่รถสามารถวิ่งบนท้องถนนได้ จะเป็นรถที่มีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนประกอบสำคัญชำรุด เสียภาษีรถยนต์ถูกต้อง ป้ายทะเบียน มียางหุ้มล้อที่สมบูรณ์แบบ และสามารถทำความเร็วได้ในระดับหนึ่ง หากเป็นรถที่มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ความเร็วต่ำ เซฟตี้ไม่พร้อม นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

และด้วยถนนดำ หรือถนนลาดยางอันเป็นพื้นที่สาธารณะ หากเกิดความเสียหายแก่ผิวถนน นอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถท่านอื่น ๆ แล้ว ยังส่งผลให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย และเสียช่องเดินรถบางส่วนเพื่อการซ่อมแซมผิวถนนจนอาจทำให้รถติดได้อีกด้วย จึงต้องมีกฎหมายดังกล่าวในการป้องกันทั้งผู้ใช้รถ และป้องกันความเสียหายของผิวถนน

เครดิตข้อมูลจาก web.krisdika.go.th


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง