คัดลอก URL แล้ว

สั่งยุบ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ของ ‘ศรีสุวรรณ จรรยา’

‘อธิบดี ปค.’ ลงนามถอดสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ของ ‘ศรีสุวรรณ จรรยา’ แล้ว ชี้ชัดมีสมาชิกไม่ถึง 10 คนตามก.ม.

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) ฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งที่ 1015/2566 ณ วันที่ 9 มิ.ย. 66 เรื่อง เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ของนายศรีสุวรรณจรรยา ระบุว่าตามที่ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 52 นั้น จากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังการจดทะเบียนสมาคมฯ พบว่าบุคคลในสมาคมฯทััง 3 คน จากทั้งหมด 11 คนให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องว่าไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมฯแต่อย่างใด และบุคคลอีก 2 คนในสมาคมฯให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 51 ประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้น บุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ พยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 81 กล่าวคือ มีจำนวนสมาชิกไม่ครบ 10 คน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญ
แสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง