คัดลอก URL แล้ว
“ร.ร.อัสสัมชัญ“  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ  เตรียมความพร้อมเปิดเทอม

“ร.ร.อัสสัมชัญ“ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดเทอม

KEY :

วันนี้ ( 14 พฤษภาคม 65 ) ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้จัดการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ดูแลในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อครั้งนี้ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (Big Cleaning)

ประกอบด้วย การฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในทุกส่วนของโรงเรียน อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู จุดสัมผัสร่วม โถงลิฟท์ เพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงการดูแลป้องกันนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนอัสสัมชัญ อย่างดีที่สุด ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565นี้

ทั้งนี้การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันสาธาณสุข ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนทุกคนก่อนมาโรงเรียน โดยให้ส่งผลตรวจ ATK ตามที่งานสุขอนามัยกำหนด การประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน Application Thai Save Thai, จัด Screening Zone, สำหรับคัดกรอง ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิจากใบหน้า (Face Scan) และ เครื่องพ่นฆ่าเชื้อจากสารธรรมชาติในซุ้มคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัยตลอกเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน, การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ในกรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะนำไปยังสถานที่ แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) เพื่อดูแลรักษาเบื้องต้น

โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ใช้รูปแบบออนไซต์ (On-site) และ ออนไลน์ (Online) นักเรียนทุกห้องเรียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับวันมาเรียนที่โรงเรียน นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน จะเข้าเรียนในห้องเรียนกับครูประจำวิชา ส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์ที่บ้าน เรียนกับครูประจำวิชาโดยการถ่ายทอดสดผ่าน Microsoft Teams

สำหรับนักเรียนหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบ On-site รายวิชาพลศึกษา ศิลปะพื้นฐาน ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกปฏิบัติกับครูผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนกลุ่มที่มาโรงเรียนจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เรียนกับครูประจำวิชา นักเรียนกลุ่มที่เรียนออนไลน์ (Online) ที่บ้านจะเรียนจากบทเรียนใน AC Online Classroom หรือทำงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดและการสัมผัสกัน จะใช้แนวทางปฏิบัติตามรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม/ ข้ามห้อง ให้มีการติดตามประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ในทุกกิจกรรม, การจัดโต๊ะ-เก้าอี้ ในห้องเรียน สำหรับนักเรียน ไม่เกิน 30 คน/ ห้อง เว้นระยะห่าง (Social Distancing) รวมถึง มาตรการการควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น

อย่างไรก็ตามสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม ของครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ มากกว่าร้อยละ 90 และเตรียมในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4 เร็ว ๆ นี้


ภาพ – วิชาญ โพธิ


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง