คัดลอก URL แล้ว

พม. พร้อมจัดประชุม APEC Women and the Economy Forum 7 ก.ย. 65

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum) : การประชุมระดับสูงสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านสตรีและเศรษฐกิจ (High Level Policy Dialogue on Women and the Economy : HLPDWE) ในรูปแบบ hybrid  ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ True ICON Hall ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

โดยมีรัฐมนตรีหรือผู้แทนระดับรัฐมนตรีของกระทรวงด้านสตรีและเศรษฐกิจ และคณะผู้แทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ผู้นำระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการเอเปค สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค และข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมประชุมรวมประมาณ 100 คน เพื่อหารือและกล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานในการส่งเสริมสตรีทางเศรษฐกิจ และเร่งการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจและเสริมพลังสตรีด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) นอกจากนี้ ยังได้มีเผยแพร่การศึกษาวิจัยเรื่องสตรีกับเศรษฐกิจ BCG เพื่อศึกษาบทบาทของสตรีไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในเขตเศรษฐกิจไทย และเพื่อค้นหาบทเรียนที่ดีของสตรีกับเศรษฐกิจ BCG ในเขตเศรษฐกิจไทยและ APEC

การประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ทำงานด้านสตรีและเศรษฐกิจได้มีเวทีในการหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลด้านนโยบาย รวมถึงการสร้างกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานด้านสตรีและเศรษฐกิจ และนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาและประยุกต์ในการปรับปรุงนโยบายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และยังช่วยเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจในการดำเนินงานด้านสตรีและเศรษฐกิจในเอเปคต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง