คัดลอก URL แล้ว
กทม. เซ็นสั่งพักราชการ นายช่างโยธาลาดกระบังเรียกรับเงิน

กทม. เซ็นสั่งพักราชการ นายช่างโยธาลาดกระบังเรียกรับเงิน

วันนี้ (6 ก.ย. 66) ณ โถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง: นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงขั้นตอนการดำเนินการในส่วนของกรุงเทพมหานครกรณีนายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานเขตลาดกระบัง เรียกรับสินบน 5 หมื่น แลกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

สืบเนื่องจากวานนี้ (5 ก.ย. 66) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับ ป.ป.ช. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) และ ป.ป.ท. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) เข้าจับกุม นายวิโรจน์ อิริยะโพธิ์งาม อายุ 59 ปี ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานเขตลาดกระบัง ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง

ในความผิดมาตรา 149 “เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่” และมาตรา 157 “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา นั้น

กรุงเทพมหานคร โดยปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2748/2566 ลงวันที่ 5 ก.ย. 66 และมีคำสั่งให้ช่วยราชการ คือ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2749/2566 ให้ข้าราชการรายดังกล่าวไปช่วยราชการที่กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา (สนย.)

ซึ่งเป็นกองที่ไม่ต้องติดต่อใกล้ชิดกับประชาชน โดยให้ไปช่วยราชการในทันที ส่วนในวันนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครจะลงนามในคำสั่งพักราชการข้าราชการรายดังกล่าว ตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2565 ข้อ 85 ซึ่งการพักราชการนี้จะมีกำหนดไม่เกิน 120 วัน หากจะต่ออีก จะได้ไม่เกินอีก 60 วันต่อครั้ง

หลังจากนี้ในด้านการสอบวินัยร้ายแรง คณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการเพื่อหาผู้กระทำผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ในส่วนของเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องทางคดีอาญา จะให้พนักงานสอบสวนดำเนินการขยายผลต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง