คัดลอก URL แล้ว
ครม.เห็นชอบ “ปลดโรคโควิด-19” ออกจากโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือมีถิ่นที่อยู่ในไทย

ครม.เห็นชอบ “ปลดโรคโควิด-19” ออกจากโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือมีถิ่นที่อยู่ในไทย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวฯ พ.ศ.2563

โดยยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ออกจากการเป็น โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 (4) หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ส่วนโรคต้องห้ามอื่นๆ ยังคงกำหนดไว้ตามเดิม ดังนี้

  1. โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร คือ

1)โรคเรื้อน
2)วัณโรคในระยะอันตราย
3)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4)โรคยาเสพติดให้โทษ
5)โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

  1. โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คือ

1)โรคเรื้อน
2)วัณโรคในระยะอันตราย
3)โรคเท้าช้าง
4)โรคยาเสพติดให้โทษ
5)โรคพิษสุราเรื้อรัง
6)โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


WRITER