Tag: ISS

NASA ส่งห้องเก็บหุ่นยนต์ขึ้นไปยัง ISS
NASA ส่งห้องเก็บหุ่นยนต์ขึ้นไปยัง ISS
นักบินอวกาศสัญชาติอาหรับคนแรกเดินทางไป ISS
นักบินอวกาศสัญชาติอาหรับคนแรกเดินทางไป ISS
ยานอวกาศรัสเซียล้มเหลวในการจอดบน ISS
ยานอวกาศรัสเซียล้มเหลวในการจอดบน ISS
นักบินอวกาศ 3 นายบน ISS กลับสู่โลกอย่างปลอดภัย
นักบินอวกาศ 3 นายบน ISS กลับสู่โลกอย่างปลอดภัย
ULA พัฒนาจรวดส่งนักบินอวกาศไปยัง ISS
ULA พัฒนาจรวดส่งนักบินอวกาศไปยัง ISS
SpaceX ปล่อยยานขนส่งที่เคยใช้งานแล้วไปยัง ISS
SpaceX ปล่อยยานขนส่งที่เคยใช้งานแล้วไปยัง ISS
คณะลูกเรือ ISS รุ่นที่ 50 เดินทางถึงพื้นโลก
คณะลูกเรือ ISS รุ่นที่ 50 เดินทางถึงพื้นโลก
รัสเซียส่งจรวดสัมภาระขึ้นไปยัง ISS
รัสเซียส่งจรวดสัมภาระขึ้นไปยัง ISS
ยาน Dragon ลำเลียง “ห้องเป่าลม” ไปยัง ISS
ยาน Dragon ลำเลียง "ห้องเป่าลม" ไปยัง ISS
นักบินอวกาศชาวอังกฤษคนแรกบน ISS
นักบินอวกาศชาวอังกฤษคนแรกบน ISS
ISS ต้อนรับนักบินอวกาศชาวอังกฤษคนแรก
ISS ต้อนรับนักบินอวกาศชาวอังกฤษคนแรก
พ่อแม่มนุษย์อวกาศอังกฤษภูมิใจในตัวลูก
พ่อแม่มนุษย์อวกาศอังกฤษภูมิใจในตัวลูก
NASA ส่งยานอวกาศขึ้นไปยัง ISS
NASA ส่งยานอวกาศขึ้นไปยัง ISS
ครบรอบ 15 ปี ISS มีนักบินอวกาศมาประจำการ
ครบรอบ 15 ปี ISS มีนักบินอวกาศมาประจำการ
ผักต้นแรกที่ปลูกบนสถานีอวกาศ ISS
ผักต้นแรกที่ปลูกบนสถานีอวกาศ ISS
รัสเซียส่งจรวดขนสินค้าไปยัง ISS
รัสเซียส่งจรวดขนสินค้าไปยัง ISS