คัดลอก URL แล้ว

วธ. เปิดแรลลี่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 จังหวัดภาคกลาง ราชบุรี-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี ชมหนังใหญ่วัดขนอน แหล่งโบราณสถาน คอนเสิร์ตจากศิลปิน และการแสดงจากศิลปินแห่งชาติ ช้อปสินค้า CPOT ช่วยสร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มอารยธรรมทวารวดี กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓ จังหวัด เส้นทาง : ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี โดยมีนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวัชรเดช เกียรติชานน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมสินค้าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม CPOT/CCPOT จาก 3 จังหวัด ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การแสดงของเยาวชน และกลุ่มศิลปินพุธไธสวรรย์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยในช่วงเย็นมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน พร้อมชมการแสดงจากแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ประจำปี พ.ศ. 2539 การแสดงคอนเสิร์ต เปาวลี พรพิมล การแสดงมือฉิ่งเมืองสุพรรณ อีกด้วย

นางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมจัดโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวขึ้น ในพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง คือ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ มีทุนทางวัฒนธรรมด้านดนตรีอย่างเข้มแข็ง เช่น ปูชนียบุคคลทางด้านดนตรี ศิลปินแห่งชาติ นักดนตรีรุ่นใหม่ทั้งเพลงลูกทุ่ง และเพลงสากล รวมทั้งมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้อีกหลายแห่ง ร้านอาหาร ของฝากของที่ระลึก ตลอดจนมีชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก เป็นชุมชนยลวิถีต้นแบบระดับจังหวัด ต้อนรับนักท่องเที่ยว ถือเป็นการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ด้วยแนวคิด “การนำทุนทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดยเน้นการสร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่มาส่งเสริม ต่อยอด พัฒนา และยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน จาก 2 ประเภท คือ รถยนต์ จำนวน 30 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 70 คัน ในการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดจุดแรลลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบ 1.จังหวัดราชบุรี ได้แก่ วัดโขลงสุวรรณคีรี , วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี และวัดขนอน อำเภอโพธาราม 2.จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ต้นจามจุรียักษ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี , อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อำเภอไทรโยค และวัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา 3.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ วัดเขาทำเทียม , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อำเภออู่ทอง และชุมชนคุณธรรมบ้านบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งความน่าสนใจ คือ การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด อาทิ การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน การแสดงของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง “เปาวลี พรพิมล” การแสดงของ “มือฉิ่งเมืองสุพรรณบุรี” รวมถึงการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT/CCPOT นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น ทำให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงการสร้างแรงผลักดันให้ชุมชนเห็นคุณค่า และตระหนักถึงความสำคัญของทุนทางวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการสนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง