คัดลอก URL แล้ว

ประกันสังคม จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ ม.40 แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในพิธีลงนาม

นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ดิฉันปฏิบัติภารกิจสำคัญในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ตามภารกิจดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมสนับสนุน อำนวยความสะดวก ด้านข้อมูลแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม ช่องทางการรับสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ช่องทางการชำระเงินสมทบให้กับแรงงานอิสระบนแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมทั้งร่วมจัดฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทักษะต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพให้บริการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้เกิดการเรียนรู้แก่แรงงานภาคอิสระได้มีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางสาวนันทินี กล่าวต่อไปว่า การร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับแรงงานภาคอิสระ รวมทั้งสร้างโอกาส ความเสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาอาชีพ พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand อย่างเต็มศักยภาพอีกด้วย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง