คัดลอก URL แล้ว

ป.ป.ช.แพร่ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาม่อนเสาหินพิศวง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หลังมีการเผยแพร่ภาพอาคารถูกปล่อยทิ้งร้าง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายศรัณ อภิสิทธิเวช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีรับข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC)) ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการพัฒนาม่อนเสาหินพิศวง ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดแพร่ โดยดำเนินการจำนวน 2 โครงการ งบประมาณจำนวน 9,300,000 บาท (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) สร้างเป็นอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อาคารศาลาที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 7 หลัง พร้อมทั้งวางรางระบายน้ำทางขึ้น-ลง ราวทางเดินชมแนวหินปูพื้นลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งนี้เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2561 เครือข่ายภาคประชาชน เพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้เผยแพร่ข้อมูล ว่า อาคารดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งร้าง ชำรุดเสียหาย ไม่มีการเปิดใช้งาน อาคารศาลาที่พักหลังคาพังและศาลาที่พักบางหลังยังก่อสร้างไม่เสร็จ ซึ่งข้อมูลจากการลงพื้นที่โครงการพัฒนาม่อนเสาหินพิศวงของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ พบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ให้ข้อมูลว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูนได้พัฒนาเปิดม่อนเสาหินประมาณปี พ.ศ. 2553 ต่อมาได้ของบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาม่อนเสาหินพิศวงจากกรมการท่องเที่ยว และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 โดยสร้างเป็นอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อาคารศาลาที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 7 หลัง

เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นได้รายงานให้กรมการท่องเที่ยวทราบ ต่อมาปี พ.ศ. 2563 กรมการท่องเที่ยวได้ส่งมอบสิ่งปลูกสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ดูแล และในปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ได้จัดกิจกรรม ณ ม่อนเสาหินพิศวง โดยจัดกิจกรรมที่นี่นาพูน กิจกรรมวิ่งขึ้นม่อน (To Be Number 1) และใช้อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานที่ม่อนเสาหินพิศวงเป็นอาคาร LQ Covid-19 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูนแจ้งว่า จะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวโดยได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติไว้แล้วเพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง และใช้สถานที่ให้คุ้มค่า ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ จะติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป


📣 ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช.
🎗️ป.ป.ช. ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
☎️ ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช. 1205
🌐 www.nacc.go.th
“พบทุจริต สะกิด ป.ป.ช.”


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง