คัดลอก URL แล้ว
กกต. ปรับรูปแบบบัตรเลือก สว. รอบไขว้ ป้องกันความสับสน

กกต. ปรับรูปแบบบัตรเลือก สว. รอบไขว้ ป้องกันความสับสน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลงนาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

สำหรับสาระสำคัญ คือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตรการเลือกในรอบแบ่งสายเลือกไขว้ ทั้งการเลือก ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ที่จะแยกบัตรลงคะแนนเป็นกลุ่มแยกเป็นใบ โดยเดิมในการเลือกไขว้ หรือรอบที่สองจำนวนกลุ่มจะรวมอยู่ในบัตรลงคะแนนใบเดียวกัน แต่เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนจึงแยกเป็นกลุ่มแยกเป็นใบ ซึ่งจะสะดวกแก่การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนับคะแนน

โดยทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และระเบียบฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง