คัดลอก URL แล้ว
JAS อนุมัติ “ซื้อหุ้นคืน” 1.5 พันล้าน

JAS อนุมัติ “ซื้อหุ้นคืน” 1.5 พันล้าน

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินโดยการเสนอซื้อากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ไม่เกิน 1,504 ล้านบาท ในราคาหุ้น ละ 5 บาทต่อหุ้น โดยจะเป็นราคาเดียวและรับ ซื้อ ในจํานวนไม่เกิน 300,748,563 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.50 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน (“โครงการซื้อหุ้นคืนแบบ GO”) ทั้งนี้เพื่อการบริหารทางการเงิน โดยการใช้ เงินสดคงเหลือจากธุรกรรมการขายทรัพย์สินในเดือนพฤศจิกายน 2566 และการจ่ายปันผลระหว่างกาล (พิเศษ) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยโครงการซื้อหุ้นคืนแบบ GO จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงเจตนาขายหุ้นคืนให้กับบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ อนุมัติหลักการในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ JAS (JAS-W4) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 4,146,033,754 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ JAS-W4”) โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ด้วยอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) จํานวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ JAS-W4 (2:1) โดยบริษัทฯ จะไม่จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ JAS-W4 ให้หุ้นที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง