คัดลอก URL แล้ว
โปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ร้อยตรี” เป็นกรณีพิเศษ แก่ “จ.ส.อ. ทวี บูรณเขตต์”

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ร้อยตรี” เป็นกรณีพิเศษ แก่ “จ.ส.อ. ทวี บูรณเขตต์”

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โดยเนื้อหาระบุว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ร้อยตรี เป็นกรณีพิเศษให้แก่ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ ทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพบก เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน และประเทศชาติโดยรวม

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง