คัดลอก URL แล้ว
กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 จ่ายอะไรบ้าง

กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 จ่ายอะไรบ้าง

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนกันยายน 2566 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

วันที่ 1 กันยายน 2566 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

วันที่ 12 – 14 กันยายน 2566 (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นหนังสือมอบความยินยอมไว้แล้ว)

วันที่ 20 กันยายน 2566 (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1- 31 สิงหาคม 2566 ดังนี้

 1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน (บัตรประจำตัวประชาชน) จำนวนเงิน (ล้านบาท)
  1.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 4,042.45
  1.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 46.98
  1.3 วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 42.90
  1.4 วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด 12.00
  1.5 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 31.50
  รวมจำนวนเงิน (1) 4,175.84
 2. สวัสดิการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ (บัตรประจำตัวประชาชน) จำนวนเงิน (ล้านบาท)
  2.1 มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 (โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566) 242.16
  รวมจำนวนเงิน (2) 242.16
 3. สวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการ จำนวนเงิน (ล้านบาท)
  3.1 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 164.53
  3.2 มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 21.18
  รวมจำนวนเงิน (3) 185.71
  รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) 4,603.71

“ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง