คัดลอก URL แล้ว
แก่งกระจานแล้งหนัก ทุเรียนยืนต้นตายนับพัน

แก่งกระจานแล้งหนัก ทุเรียนยืนต้นตายนับพัน

ชาวบ้านและชาวสวนทุเรียน ในอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ต้องเผชิญกับภัยแล้ง ส่งผลทุเรียนยืนต้นตาย กว่า 1,000 ต้น ชาวบ้านขาดน้ำอุปโภค บริโภค วอนหน่วยงานช่วยเหลือ

น้ำในลำห้วยโสก พื้นที่ตำบลป่างเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่แห้งขอด ส่งผลให้ชาวสวนไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตร ทำการปศุสัตว์เลี้ยงโคนม เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อต้นทุเรียนกว่า 1,000 ต้น ที่ต้องยืนต้นตาย ลูกทุเรียนไม่สมบูรณ์ตกหล่นเสียหาย เช่นเดียวกับ ต้นเงาะ ที่กำลังจะยืนต้นตาย


นาย เดช ทับจิตย์ อายุ 65 ปี ชาวสวนทุเรียน บ้านป่าเด็งเหนือ เปิดเผยว่า ปีนี้ชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้งหนัก น้ำในแม่น้ำและลำห้วยแห้งทั้ง 2 ฝั่ง ไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตรผลผลิตทุเรียนไม่เติบโตไม่สมบูรณ์ ยืนต้นตายไปหลายสิบต้น จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้ามาช่วยเหลือขุดสระน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำ

เช่นเดียวกับ นาย ณัฐพงษ์ พวงประเสริฐ์ อายุ 36 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ที่บอกว่า ชาวบ้านในพื้นที่มีการเพราะปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นปลูกพืชผสมผสาน ทุเรียน เงาะ กล้วย ขนุน เป็นต้น และต้องใช้น้ำเป็นตัวหลักในการเพาะปลูก แต่น้ำไม่เพียงพอ

โดยประชากรในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง มี 10 หมู่บ้าน พื้นที่ที่วิกฤติคือ หมู่ 10 บ้านป่าผาก หมู่ 8 บ้านเขาแหลม ชาวบ้านปลุกขนุน ปลูกทุเรียน พอน้ำแห้งต้นทุเรียน ขนุน ต้องยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 7,000 คน ที่รอการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวที่เกี่ยวข้อง