คัดลอก URL แล้ว
​เปิด 14 โครงการของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลแด่พี่น้องจังหวัดชายแดนใต้

​เปิด 14 โครงการของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลแด่พี่น้องจังหวัดชายแดนใต้

KEY :

วันนี้ 24 ธ.ค. 65 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เตรียม 14 โครงการใหญ่ที่พร้อมขับเคลื่อนทันที เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 แด่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และจะเป็นการวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป รวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โดยเป็นการดำเนินงานของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)

มีโครงการสำคัญดังนี้

ด้านการผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ “มหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาล สู่ ตลาดโลก” มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลักในการดำเนินการและจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการในเรื่อง

ด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ได้แก่

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

ด้านการเสริมสร้างพหุสังคมที่เข้มแข็ง ได้แก่

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ทุกโครงการที่รัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน มุ่งเป้าการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย รายได้เพิ่ม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังรวมถึงการเผยแพร่การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในศักยภาพของความเป็นจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง