คัดลอก URL แล้ว
มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมปี 2565 ของกระทรวงการคลัง

มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมปี 2565 ของกระทรวงการคลัง

KEY :

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันนี้รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลังได้นำเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 ของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัดต่อคณะรัฐมนตรี โดยสรุปได้ดังนี้

1.กรมสรรพากร

1.1 มาตรการที่มีการดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

1.2 มาตรการที่อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม

2.กรมศุลกากร

3.กรมสรรพสามิต

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัดที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี จากเดิมวันที่ 11 – 31 ตุลาคม 2565 ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และขยายกำหนดเวลาในการยื่นงบเดือนจากเดิมในเดือนตุลาคม 2565 ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

4.กรมบัญชีกลาง

5.กรมธนารักษ์

6.การยาสูบแห่งประเทศไทย

มาตรการช่วยเหลือพนักงานยาสูบและครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำรงชีพและความเสียหายของทรัพย์สินหรือที่อยู่อาศัย และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ประสบปัญหาในการดำรงชีพในพื้นที่ต่าง ๆ

7.ธนาคารออมสิน

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอสินเชื่อภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศภัยพิบัติหรือวันที่ประสบภัยพิบัติ

8.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

9.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

10.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

11.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย 2565 ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้น ชำระเฉพาะกำไร เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และได้รับการยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดชำระ (Late charge) ที่สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภค ทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน หรือสินเชื่อธุรกิจแบบมีกำหนดระยะเวลาของ ธอท. (Term Financing)

12.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากลูกค้าตามข้อ 12.3 และ 12.4 ชำระหนี้ได้ปกติ จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยคืน (Rebate) ร้อยละ 2 ต่อปี โดยสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

13.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นายพรชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2565 ของกระทรวงการคลังจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ทำให้มีเงินหมุนเวียน ช่วยฟื้นฟูกิจการ รวมถึงปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 1. กรมสรรพากร โทร. 02 272 8000 หรือ 1161
 2. กรมศุลกากร โทร. 1164
 3. กรมสรรพสามิต โทร. 02 241 5600 หรือ 1713
 4. กรมบัญชีกลาง โทร. 02 270 6400
 5. กรมธนารักษ์ โทร. 02 059 49999 หรือ 02 273 0899-903
 6. การยาสูบแห่งประเทศไทย โทร. 02 229 1000
 7. ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือ 1115
 8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555
 9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000
 10. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรือ 1357
 11. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 02 271 3700 หรือสายด่วน Hotline 02 037 6099
 12. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 264 3345 หรือ 1302
 13. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999

ข่าวที่เกี่ยวข้อง