คัดลอก URL แล้ว
“กองทัพบก” ยืนยัน “ไม่มีหักหัวคิวเงินสวัสดิการบ้านพัก” ลั่น ยอมไม่ได้หากมีคนเข้ามาหาผลประโยชน์

“กองทัพบก” ยืนยัน “ไม่มีหักหัวคิวเงินสวัสดิการบ้านพัก” ลั่น ยอมไม่ได้หากมีคนเข้ามาหาผลประโยชน์

พลตรีหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีกลุ่มบุคคลเข้าร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรม และให้ข่าวผ่านสื่อ อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเพื่อให้กำลังพลกู้ผ่อนชำระจากกรมสวัสดิการทหารบก และถูกเรียกรับผลประโยชน์รวมทั้งการข่มขู่ โดยขอความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว

กองทัพบกขอเรียนว่า ที่ผ่านมากองทัพบกมีโครงการกู้ยืมเงิน อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ โดยเปิดโอกาสให้กำลังพลกู้เงินตามอัตราที่กำหนด เพื่อนำไปดำเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ การซ่อมแซม และการซื้อบ้านพักอาศัย โดยกรมสวัสดิการทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งต่อมาได้ตรวจพบปัญหาการเข้ามาหาประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ทำให้กำลังพลเดือดร้อน และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานด้านสวัสดิการ กองทัพบกจึงได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และได้มีคำสั่งให้ระงับโครงการกู้เงิน อทบ. เพื่อการเคหสงเคราะห์ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา พร้อมกับได้ดำเนินการปรับระบบกิจการออมทรัพย์ของกองทัพบกในภาพรวม ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสถาบันการเงิน

อาทิ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน โดยได้ออกระเบียบการกู้เงินให้เป็นลักษณะการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินเท่านั้น และการปรับระบบกู้เงินดังกล่าวทำให้กำลังพลชั้นผู้น้อยเข้าถึงสวัสดิการภายใต้ระบบการกำกับดูแล การตรวจสอบ รวมถึงป้องกันการเข้ามาแสวงประโยชน์โดยมิชอบ

ขอเรียนยืนยันว่ากองทัพบกไม่มีนโยบาย และไม่ได้ดำเนินการใดๆ ในการเรียกค่าใช้จ่ายหรือหักเงินส่วนต่างจากการกู้เงินของกำลังพล เพราะการให้กู้เงินเป็นสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับกำลังพล สำหรับกรณีที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อในขณะนี้นั้น กองทัพบกได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงระดับกองทัพบก ผลการสอบสวนได้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว มีบทลงโทษตามระเบียบของทางราชการ และวินัยทหารต่อกำลังพลที่ถูกร้องเรียน งดบำเหน็จประจำปี การปรับย้ายออกจากตำแหน่ง

อีกทั้งจากการสอบสวนพบประเด็นการกู้ยืมเงินระหว่างผู้ร้องกับกำลังพลที่ถูกร้องเรียนด้วย ถือเป็นข้อพิพาทส่วนบุคคลและปัจจุบันอยู่ในกระบวนการของศาลแล้ว ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตามการร้องเรียนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ขออย่าได้นำไปเชื่อมโยงกันเพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน

สิ่งสำคัญที่กองทัพบกขอเรียนให้สังคมได้รับทราบ ถึงความสำคัญของการจัดสวัสดิการเพื่อการดำรงเกียรติของทหาร ตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การให้กำลังพลกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการและเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อกำลังพล ในขณะเดียวกันอาจมีผู้ที่หาผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่กองทัพบกยอมไม่ได้ เพราะส่งผลกระทบต่อกำลังพลโดยตรง จึงขอเรียนยืนยันว่ากองทัพบกจะดำเนินการทุกมาตรการด้วยความโปร่งใส ยึดประโยชน์กำลังพลชั้นผู้น้อยเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นสวัสดิการระยะยาวที่สร้างความมั่นคงให้กับ

กำลังพลอย่างแท้จริง ในโอกาสนี้กองทัพบกขอขอบคุณทุกส่วนที่มีความห่วงใย และนำเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทหารชั้นผู้น้อย ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก และนโยบายของกองทัพบกที่ดำเนินการอยู่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง