คัดลอก URL แล้ว
ส.แบดฯ-สโมสร BBG เซ็น MOU ร่วมสร้างนักตบลูกขนไก่เยาวชน

ส.แบดฯ-สโมสร BBG เซ็น MOU ร่วมสร้างนักตบลูกขนไก่เยาวชน

พิธีลงนาม MOU โครงการ BBG Young Badminton โครงการ BBG Princess Cup และ โครงการ BBG Valley ในวันนี้ เป็นการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สโมสรกีฬาบีบีจี อันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

คุณเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ทางสโมสรกีฬาบีบีจีได้ดำเนินโครงการร่วมกันกับสมาคมแบดมินตันในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสโมสรกีฬาบีบีจี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ที่ได้เกิด “โครงการให้โอกาสสร้างคน : BBG Young Badminton” เข้าไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กและเยาวชนโดยใช้กีฬาเพื่อป้องกันอาชญากรรม ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้ได้พัฒนาจนเกิดความเป็นเลิศและประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแบดมินตั้นได้ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 220 คน และเป็นที่น่าภูมิใจที่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้บางคนสามารถพัฒนาตนเองให้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 29 ของประเทศได้

นับเป็นความสำเร็จของโครงการตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินงานมา และเป็นที่น่ายินดีที่การลงนามในปีนี้ได้มีการยกระดับความร่วมมือ นอกการโครงการ BBG YOUNG BADMINTON แล้วทางสโมสรกีฬาก็ยังได้รับความร่วมมือในโครงการ BBG VALLEY ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ทางสมาคมฯได้เข้ามามีส่วนสำคัญในด้านการจัดสร้างอาคารและสนามฝึกซ้อมกีฬาประเภทแบดมินตันให้แก่เด็กและเยาวชน ให้อาคารฝึกซ้อมกีฬาแห่งนี้ มีความถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังว่าโครงการ BBG VALLEY นี้ จะสามารถขยายโอกาส รองรับการเพิ่มจำนวนนักกีฬาแบดมินตันเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถไปสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพ ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ต่อยอดพัฒนาไปจนถึงระดับสากลได้ในอนาคต

นอกจากความร่วมมือของเราทั้ง 2 องค์กรแล้ว ปัจจัยที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี ประการสำคัญคือความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน การสนับสนุนจากพี่ๆสื่อมวลชน ผมในนามประธานสโมสรกีฬาบีบีจี ขอขอบคุณในความเชื่อมั่นที่ทุกท่านมีให้กับสโมสรฯ เด็กและเยาวชนนักกีฬาของสโมสรกีฬาบีบีจี

ด้านพลอากาศเอกมณฑล สัชฌุกร อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อเป็นการสร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิด และมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด รวมทั้งเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคม ให้ได้มีโอกาสในชีวิต ที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักกีฬาในระดับต่างๆ จนถึงระดับประเทศได้ และยังสามารถนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบสัมมาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้อีกด้วย

สำหรับสาระสำคัญของ MOU ครั้งนี้ ประกอบด้วยโครงการแรก คือโครงการ BBG Young Badminton ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่สมาคมฯ จะจัดผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันระดับประเทศไปให้การฝึกสอนแก่เด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ส่วนโครงการที่สอง คือโครงการ BBG Princess Cup โดยทางสมาคมฯ จะให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกรรมการเทคนิค การดำเนินการจัดการแข่งขัน และการสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันทั้งหมด

และโครงการสุดท้าย คือโครงการ BBG Valley ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างอาคารสถานที่และการตกแต่งพื้นที่สำหรับเป็นที่เก็บตัวเป็นที่ฝึกซ้อมและเป็นที่พักสำหรับนักกีฬา โดยจะมีสนามแบดมินตันที่สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน จำนวน 8 สนาม และมีสถานที่ในการฝึกอบรมบุคลากรกีฬาแบดมินตัน เพื่อใช้ในโครงการ BBG Valley โดยสโมสรกีฬาบีบีจีจะให้สิทธิ์สมาคมฯ ในการร่วมใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโครงการ BBG Valley ดังกล่าวนี้ด้วย

วันนี้จึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของสมาคมฯ ซึ่งนับเป็นปีที่ 6 ของความร่วมมือที่ สมาคมฯ ได้สนองพระราชดำริในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด และเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ โดยใช้กีฬาแบดมินตันเป็นหนึ่งในเครื่องมือ เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชนเหล่านั้น ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างสง่างาม สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถ และนำความรอบรู้ที่ได้รับไปประกอบสัมมาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาได้อย่างเต็มภาคภูมิ และยังเป็นการคืนเยาวชนกลับสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณค่าอีกด้วย ในโอกาสนี้จึงขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณสโมสรกีฬาบีบีจี ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือกันภายใต้โครงการ BBG Young Badminton โครงการ BBG Princess Cup และโครงการ BBG Valley ที่ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จะนำมาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนวงการกีฬาของประเทศไทยต่อไป


WRITER