คัดลอก URL แล้ว
35 ความหมายคำย่อ อักษรย่อ ในใบสั่งยา หมายถึงอะไร

35 ความหมายคำย่อ อักษรย่อ ในใบสั่งยา หมายถึงอะไร

อักษรย่อยา ความรู้เบื้องต้นเพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้อง และนี่คือความหมายของคำสั่งในใบสั่งยาที่ควรรู้ไว้ อาทิ บอกเวลาในการใช้ยา, บอกความถี่ในการใช้ยา, วิธีใช้ยา, ปริมานการใช้ยา และชนิดของยา เป็นต้น

บอกเวลาในการใช้ยา

ac ย่อมาจาก Ante cibum ก่อนอาหาร
pc ย่อมาจาก Post cibum หลังอาหาร
hs ย่อมาจาก Hora somni ก่อนนอน
prn ย่อมาจาก Pro re nanta เมื่อต้องการ
Stat ย่อมาจาก Statim ทันทีทันใด
S.O.S ย่อมาจาก Si opus sit เมื่อจำเป็น

บอกความถี่ในการใช้ยา

QD ย่อมาจาก quaque die วันละครั้ง
OD ย่อมาจาก ommi die วันละครั้ง
bid ย่อมาจาก Bis in die วันละ 2 ครั้ง
tid ย่อมาจาก Ter in die วันละ 3 ครั้ง
qid ย่อมาจาก Quater in die วันละ 4 ครั้ง
q ย่อมาจาก quaque ทุกๆ
q2h ย่อมาจาก quaque 2 hora ทุก 2 ชั่วโมง
q3h ย่อมาจาก quaque 3 hora ทุก 3 ชั่วโมง
q4h ย่อมาจาก quaque 4 hora ทุก 4 ชั่วโมง

บอกปริมาณยา

mg ย่อมาจาก milligram มิลลิกรัม
ml ย่อมาจาก milliliter มิลลิลิตร
tsp ย่อมาจาก teaspoon ช้อนชา
tbsp ย่อมาจาก tablespoon ช้อนโต๊ะ

บอกวิธีใช้ยา

po ย่อมาจาก Per os/Per oral ให้รับประทานยา
Inj. ย่อมาจาก Injection ยาฉีด
ID ย่อมาจาก Intradermal ฉีดยาเข้าผิวหนัง
IM ย่อมาจาก Intramuscular ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
sl ย่อมาจาก Sublingual ยาอมใต้ลิ้น
Rectral Suppo. ย่อมาจาก Rectal Suppositories ให้สอดทางทวารหนัก
Vag. Suppo. ย่อมาจาก Vaginal Suppositories ให้สอดทางช่องคลอด

บอกชนิดของยา

Cap ย่อมาจาก Capsula ยาแคปซูล
Tab ย่อมาจาก Tabella ยาเม็ด
susp ย่อมาจาก Suspension ยาน้ำ
syr ย่อมาจาก Syrupus ยาน้ำเชื่อม
oint ย่อมาจาก ointment ขี้ผึ้ง

บอกเกี่ยวกับดวงตา

OD ย่อมาจาก oculo dextro ตาขวา
OS ย่อมาจาก oculo sinistro ตาซ้าย
Apply LE ย่อมาจาก Apply left eye ให้ป้ายตาซ้าย
Apply RE ย่อมาจาก Apply right eye ให้ป้ายตาขวา


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง