คัดลอก URL แล้ว

สมัคร สว. ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติอะไร? เปิดขั้นตอนคัดเลือก สว. 2567

ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ สว.ชุดปัจจุบันจะหมดวาระลง ใครที่อยากจะลงสมัครรับเลือกดำรงตำแหน่ง ส.ว. หรือ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อจะเข้าสภาไปทำงานเพื่อประเทศชาติบ้าง จะต้องมีคุณสมบัติและขั้นตอนอย่างไร? สรุปให้แล้วไปทำความเข้าใจกันได้เลย

กกต. จะเป็นผู้ดำเนินการเลือก สว. หรือ สมาชิกวุฒิสภา อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม โดยเปิดรับสมัครประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมกับมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ใน 20 กลุ่มอาชีพ

20 กลุ่มอาชีพ สว. ที่สามารถสมัครได้

 1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง เช่น อดีตข้าราชการ อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
 3. กลุ่มการศึกษา เช่น เช่น ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
 4. กลุ่มการสาธารณสุข เช่น แพทย์ทุกประเภท พยาบาล เภสัชกร
 5. กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก
 6. กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง
 7. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
 8. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
 9. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมาย (SME) และ ผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
 10. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากข้อ (9)
 11. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม
 12. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 13. กลุมผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตรกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 14. กลุ่มสตรี
 15. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น
 16. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง
 17. กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์
 18. กลุ่มนักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม
 19. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 20. กลุ่มอื่นๆ

สมาชิกวุฒิสภา ต้องผ่านการคัดเลือก 3 ระดับ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก สมาชิกวุฒิสภา ต้องผ่านการคัดเลือก 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ รายละเอียดดังนี้

ระดับอำเภอ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ระดับจังหวัด

ขั้นตอนที่ 1 (เหมือนระดับอำเภอ)

ขั้นตอนที่ 2

ระดับประเทศ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

– ทั้งนี้จะได้สมาชิกวุฒิสภา 200 คน และสำรอง 100 คน
– ผู้ที่เคยเป็น สว. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไม่สามารถสมัครซ้ำได้


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง