คัดลอก URL แล้ว
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการเขียนสมัครงาน แบ่งออกเป็นหมวดหมู่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการเขียนสมัครงาน แบ่งออกเป็นหมวดหมู่

การเขียนใบสมัครงาน ถือเป็นหนึ่งที่สำคัญ ในการกรอกใบสมัครงาน บางแห่งอาจจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนั้นแล้วควรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมจะดีที่สุด ขอรวบรวม 93 คำศัพท์ การเขียนสมัครงาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ โดยคำศัพท์ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ และเรียงตามตัวอักษร

หมวด Personal Data ข้อมูลส่วนตัว

 1. Age อายุ
 2. Applicant / Candidate – ผู้สมัครงาน
 3. Applicant name /
 4. Applicant signature – ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น
 5. Citizenship / Nationality – พลเมือง / สัญชาติ
 6. Color of eyes – สีตา
 7. Color of hair – สีผม
 8. Complexion – สีผิว
 9. Confidential – ความลับ
 10. Date of Birth – วัน เดือน ปีเกิด
 11. Dependents – ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
 12. Domicile – ภูมิลำเนา
 13. Expected salary / Salary expected – เงินเดือนที่ต้องการ
 14. Guarantor – ผู้ค้ำประกัน
 15. Height – ส่วนสูง
 16. Identification Card No. / ID Card No. – เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 17. Maiden name – นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)
 18. Name-Surname – ชื่อ – นามสกุล
 19. Negotiable – ต่อรองได้ (เงินเดือน)
 20. Occupation – อาชีพ
 21. Ordainment – บวช
 22. Passed away / Deceased – ตาย
 23. Permanent address – ที่อยู่ถาวร
 24. Person to notify in case of emergency – บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 25. Personal data / Curriculum vitae /
 26. Resume / Bio-Data ประวัติส่วนตัว
 27. Position applied for / Position desired – ตำแหน่งที่สมัคร
 28. Postal code – รหัสไปรษณีย์
 29. Present address – ที่อยู่ปัจจุบัน
 30. Race เชื้อชาติ
 31. References / Referee – บุคคลอ้างอิง
 32. Relative – ญาติ
 33. Responsibilities – งานที่รับผิดชอบ
 34. Sex – เพศ
 35. Type in own handwriting – เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
 36. Weight – น้ำหนัก

หมวด Education Background ประวัติการศึกษา

 1. Bachelor’s Degree – ปริญญาตรี
 2. Certificate degree obtained – ประกาศนียบัตร / ปริญญาที่ได้รับ
 3. Degree Certificate – ใบปริญญาบัตร
 4. Degree obtained – วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
 5. Diploma – อนุปริญญา
 6. Equivalent qualification – คุณวุฒิเทียบเท่า
 7. High school – มัธยมศึกษาตอนปลาย
 8. High Vocational Certificate – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 9. Primary School / Elementary School – ประถมศึกษา
 10. Secondary School – มัธยมศึกษาตอนต้น
 11. Transcript / Statement of Marks – ใบแสดงผลการเรียน
 12. Vocational – อาชีวศึกษา
 13. Vocational Certificate – ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หมวด Experiences / Previous Employment ประสบการณ์ / ประวัติการทำงาน

 1. Expert in – เชี่ยวชาญในด้าน
 2. Extra-curricular activities – กิจกรรมนอกหลักสูตร
 3. Full-time job – งานประจำ
 4. Part-time job – อาชีพเสริม
 5. Period of employment – ระยะเวลาการทำงาน
 6. Reasons for leaving – เหตุผลที่ลาออกจากงาน
 7. Related field – สาขา / วิชาที่เกี่ยวข้อง
 8. Self-employed – ทำงานส่วนตัว
 9. Seminars – การสัมมนาที่เข้าร่วม
 10. Special skills – ความชำนาญพิเศษ
 11. Training courses – การฝึกอบรม

หมวด Documents เอกสารต่างๆ

 1. Application Form – ใบสมัครงาน
 2. Application Letter – จดหมายสมัครงาน
 3. Birth Certificate – สูติบัตร
 4. Home Registration – ทะเบียนบ้าน
 5. Identification Card (I.D. Card) – บัตรประจำตัวประชาชน
 6. Issued by – ออกให้โดย
 7. Issued Date วันที่ออกบัตร
 8. Letter of Recommendation / Testimonial /
 9. Employment Certificate หนังสือรับรองการทำงาน
 10. Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
 11. Valid Date / Expire Date วันที่บัตรหมดอายุ

หมวด Military status สถานภาพทางการทหาร

 1. Black slot / Exempted through Military Drawing Ballot จับได้ใบดำ
 2. Certificate of exemption from military service – ใบปลดประจำการทหาร
 3. Conscripted – ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 4. Exempted – ได้รับการยกเว้น
 5. Military Discharge Letter ใบปลดประจำการทหาร
 6. No Military Service – ยังไม่เกณฑ์ทหาร
 7. No Military Service Obligation – ไม่มีพันธะทางทหาร
 8. Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.) – หลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)

Residence ที่พัก

 1. Boarding House / Dormitory – หอพัก
 2. Living with Parents – พักอยู่กับพ่อ แม่
 3. Own House – บ้านของตนเอง
 4. Rent House – บ้านเช่า
 5. Student Housing หอพักมหาวิทยาลัย

Religion ศาสนา

 1. Buddhism – ศาสนาพุทธ
 2. Christian – ศาสนาคริสต์
 3. Islam – ศาสนาอิสลาม
 4. Wedding-Rings-icon

Marital status สถานภาพการสมรส

 1. Divorced – หย่าร้าง
 2. Married – แต่งงานแล้ว
 3. Single – โสด
 4. Separated – แยกกันอยู่
 5. Spouse – คู่สมรส

ที่มา: dailyenglish


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง