คัดลอก URL แล้ว
เปิดจุดอ่อนการศึกษาไทย

เปิดจุดอ่อนการศึกษาไทย

6

เปิดจุดอ่อนการศึกษาไทย

ศาสตราจารย์ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดเผยภายหลังการเสวนา “มาตรฐานงานวิจัย : จุดอ่อนของอุดมศึกษาไทย”  ว่าการทำวิจัยของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในช่วง 5 – 6 ปีที่ผ่านมา จุดอ่อนคือมีอาจารย์บางส่วนเน้นการทำวิจัยเพื่อต้องการตำแหน่งทางวิชาการและรางวัลในการวิจัย นอกจากนี้ยังนำนักศึกษาเข้ามาเป็นผู้ช่วยวิจัยเพื่อให้มีผลงานมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา เช่น ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และอาจทำให้มาตรฐานงานวิจัยต่ำลง

7

“มาตรฐานงานวิจัย : จุดอ่อนของอุดมศึกษาไทย”

ทั้งนี้มองว่านักวิจัยที่ดีจะต้องคำนึงถึงจิตวิญญาณงานวิจัยว่าคือการสร้างความรู้ใหม่และให้มองว่าการสอนกับงานวิจัยเป็นเรื่องเดียวกัน โดยให้งานวิจัยเป็นตัวสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้นักศึกษา ขณะเดียวกันผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยสนับสนุนด้านการอำนวยความสะดวกให้นักวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ๆ เช่น มีนักวิจัยพี่เลี้ยง งบประมาณและไม่สร้างความกดดันมากจนเกินไป

8

จุดอ่อนคือมีอาจารย์บางส่วนเน้นการทำวิจัยเพื่อต้องการตำแหน่งทางวิชาการ

ขณะที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ก็ควรกำหนดระดับมาตรฐานที่เหมาะสมกับแต่ละมหาวิทยาลัย ไม่ควรกำหนดมาตรฐานเดียวกันระหว่างมหาวิทยาลัยใหม่และเก่า เพราะอาจมีวัฒนธรรมการวิจัยที่แตกต่างกัน แต่ควรหาทางส่งเสริมให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ของการทำวิจัยและมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล