ในหลวงทรงห่วงภัยแล้ง รับสั่งตั้งศูนย์บริการน้ำ 53 จังหวัด

ในหลวงทรงห่วงภัยแล้ง รับสั่งตั้งศูนย์บริการน้ำ 53 จังหวัด

ในหลวงทรงห่วงภัยแล้ง รับสั่งตั้งศูนย์บริการน้ำ 53 จังหวัด

10

ในหลวงทรงห่วงภัยแล้ง รับสั่งตั้งศูนย์บริการน้ำ 53 จังหวัด 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้ง โดยร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้าโดยจัดศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 122 แห่ง ในท้องที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวม  53 จังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน

11สามารถเตรียมภาชนะไปรับน้ำได้ที่ศูนย์บริการน้ำใกล้บ้านในท้องที่ภาคต่าง ๆ

โดยในวันนี้ (17 ก.ค.) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งโดยราษฎรสามารถเตรียมภาชนะไปรับน้ำได้ที่โรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์บริการน้ำใกล้บ้านในท้องที่ภาคต่าง ๆ ตามวันเวลาราชการทั้งนี้ประชาชนต่างปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยราษฎรที่กำลังทุกข์ยากและได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยทรงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดมา.

 


Tag :
ตั้งศูนย์บริการน้ำ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภัยแล้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทาน
ในหลวง

FaceBook Comment