1 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ

1 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ

1 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ 1 ปี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ มีความสุขเพิ่ม

เพราะรัฐบาลพูดจริงทำจริง แต่บางส่วนยังกังวลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ

คืนความสุขให้ประเทศไทย

1 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “1 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค และระดับการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน และความสุขของคนในชาติ หลังจากครบรอบ 1 ปี ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 49.44% ระบุว่า มีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะคสช. พูดจริง ทำงานจริงจัง บ้านเมืองสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองลดลง รองลงมา 40.72%  ระบุว่า ยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิม และยังมีปัญหาบางอย่างที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การจัดระเบียบสังคม เป็นต้น  ขณะที่ 9.68% ระบุว่า มีความสุขลดลง เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูง ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ยังไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจน ปัญหาความแตกแยกยังมีให้เห็นอยู่

1

โพลค่าเฉลี่ยความสุขของคนไทย

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 6 เดือน คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่สำรวจเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2557 พบว่าไม่ได้แตกต่างกันมาก โดยประชาชนส่วนใหญ่   49.28%  ระบุว่า มีความสุขเพิ่มขึ้น รองลงมา  41.69% ระบุว่า มีความสุขเท่าเดิม ขณะที่   8.79%  ระบุว่า มีความสุขลดลง

FaceBook Comment