ถ่ายทอดสด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จถวายสักการะพระพุทธรูป ถวายบังคมพระบรมอัฐิ

ถ่ายทอดสด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จถวายสักการะพระพุทธรูป ถวายบังคมพระบรมอัฐิ

ถ่ายทอดสด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จถวายสักการะพระพุทธรูป ถวายบังคมพระบรมอัฐิ

1

 

ถ่ายทอดสด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จถวายสักการะพระพุทธรูป ถวายบังคมพระบรมอัฐิ

FaceBook Comment