คัดลอก URL แล้ว
JTS อนุมัติ เตรียมผลักดัน JASTEL เข้าตลาดหลักทรัพย์

JTS อนุมัติ เตรียมผลักดัน JASTEL เข้าตลาดหลักทรัพย์

บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง แผนชำระทุนเต็มมูลค่าหุ้นในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของ JasTel เพื่อเตรียมความพร้อมนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ JTS ชำระทุนใน JasTel ให้เต็มมูลค่าหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105.0 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าจำนวน 520.0 ล้านบาท และอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

โดย JasTel ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการวงจรเช่าและบริการรับ-ส่งข้อมูลภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง JasTel จึงมีแผนเตรียมความพร้อม เพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนำ JasTel เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นการนำหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“Spin-off”) โดยจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม JasTel มีมูลค่าประมาณ 16,000.0 – 20,000.0 ล้านบาท ทั้งนี้การนำ JasTel เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเป็นการเพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับ JasTel ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ และได้รับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO เพียงพอในการที่จะนำมาขยายธุรกิจโครงข่ายท้องถิ่นและภูมิภาค การให้บริการคลาวด์ บริการ OTT (Over-the-top) ที่จะเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อให้บริการและรองรับการเติบโตของธุรกิจ Generative AI และเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง