คัดลอก URL แล้ว

กกต. เปิดรับสมัครรับเลือกเป็น สว. ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมัครรับเลือกเป็น สว. ในระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีในวันสมัครรับเลือก
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี (ไม่ใช้บังคับแก่สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่นซึ่งสมัครในกลุ่มตามมาตรา11 (14)และ(15) )
 4. มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
  ก. เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือก
  ข. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
  ค. ทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
  ง. เคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
  จ. เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา

*ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th แอปพลิเคชัน Smart Vote สายด่วน 1444 หรือขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง