คัดลอก URL แล้ว
คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือก ‘สว.’

คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือก ‘สว.’

เลือก สว. 67 : เปิดรายละเอียดคุณสมบัติ และ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือก สว. คุณสมบัติใดบ้างที่ผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. พึงมี และ ข้อห้ามใดบ้างถ้ามีแล้วจะไม่มีสิทธิ์ลงสมัคร ไขข้อข้องใจก่อนตัดสินใจสมัคร สว.

ในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มั่นคง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ สว. มีหน้าที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และ การให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 200 คน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 11 กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองของบุคคล ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมจำนวน 20 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. กลุ่มกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น ผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
 3. กลุ่มการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น ครู อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา
 4. กลุ่มการสาธารณสุข ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร
 5. กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก
 6. กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง
 7. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน
 8. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
 9. กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฏหมาย
 10. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9.
 11. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม
 12. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม
 13. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม
 14. กลุ่มสตรี
 15. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น
 16. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดง และบันเทิง
 17. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์
 18. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม
 19. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 20. กลุ่มอื่น ๆ

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ใน 20 กลุ่ม หากประสงค์จะลงสมัครรับเลือก สว. จะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติที่ต้องมี

 1. สัญชาติไทยโดยการเกิด
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีในวันรับสมัคร
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี

  ยกเว้นสมัครในกลุ่มสตรี หรือกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น
 4. และต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

ท้ังนี้ หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติ หรือ ลักษณะต้องห้ามการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th/ect_th/th/db_119_ect_th_6/2967 หรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1444


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง