คัดลอก URL แล้ว

สำนักงานสลากฯ เดินหน้า “โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน” ต่อเนื่องปีที่ 6เปิดตัว 10 ชุมชน 10 จังหวัด พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมแถลงข่าวโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 6 โดยมีผู้แทนชุมชน และคณะผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมในงานแถลงข่าว ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า “สำนักงานสลากฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน สำนักงานสลากฯ จึงได้ริเริ่มโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบและการสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชน เพื่อเป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในชุมชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี มีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 47 ชุมชนและสำนักงานสลากฯ ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่ 6 ด้วยหลักการคิดการพัฒนาการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน ขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนในด้านผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนที่มีเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุขภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม”

ด้าน พันโทหนุน ศันศนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนว่า “โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปีที่ 6 ในปี 2567 นี้ มีชุมชนจากทั่วประเทศสมัครเข้ามา รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 ชุมชน และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนจากภูมิภาคต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนจากพื้นฐานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ที่เอื้อต่อการส่งเสริมต่อการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชม รวมถึงมีผู้นำชุมชนที่เป็นที่ยอมรับนับถือและมีการทำงานในรูปแบบกรรมการชุมชน รวมทั้งสมาชิกชุมชนยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานฯ ตลอดจนเป็นชุมชนที่มีโอกาสเติบโตหรือศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม” 

“สำหรับ 10 ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานระดับประเทศ เข้าร่วมโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปีที่ 6 ประกอบด้วย
1. วิสาหกิจชุมชน บ้านตาชายายสาคลองห้าร้อย จ.นนทบุรี
2. ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย
3. วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย จ.อุตรดิตถ์
4. ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย
5. สหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี จํากัด จ.อุดรธานี
6. ชุมชนบ้านท่าวัดเหนือ จ.สกลนคร
7. บ้านกุดหว้า จ.กาฬสินธุ์
8. วิสาหกิจชุมชนสตรีจ้าวภูผา จ.จันทบุรี
9. วิสาหกิจเพชรงามเกาะช้าง จ.ตราด
10. ชุมชนบ้านแหลมนาว จ.ระนอง
และชุมชนเดิมจากปีที่ 1-5 จำนวน 4 ชุมชน จะได้รับการพัฒนาต่อยอดในโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 6 ประกอบด้วย
1. ชุมชนบ้านโอ่งอ่างเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
2. ชุมชนย่านเก่าวังกรด จ.พิจิตร
3. ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จ.เพชรบุรี
4. วิสาหกิจชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาด จ.เลย

“โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปีที่ 6 ในปี 2567 นี้ ทางสำนักงานฯ ได้ร่วมมือกับคณะที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านมาช่วยขับเคลื่อนสร้างความแข็งแกร่งให้สมาชิกในชุมชน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายต่างๆ ในระยะเวลา 5 เดือน โดยทุกชุมชนจะได้รับ  (1) การพัฒนาจากทีมที่ปรึกษาของโครงการฯ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านกลยุทธ์การตลาด ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
(2) การจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการจัดทำ E-Catalog นำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการเด่นของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปีที่ 1 - ปีที่ 6 (3) การพัฒนาป้ายสำคัญในชุมชนและเอกสารแนะนำชุมชน (4) การประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น การจัดงานแถลงข่าวโครงการฯ การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การเผยแพร่ข้อมูลชุมชน ผ่านสถานีโทรทัศน์ / Youtuber เป็นต้น และ(5) การจัดทำแผนการยกระดับชุมชนฯ แผนการตลาดออนไลน์และแผนการเชื่อมโยงความสำเร็จเชิงพาณิชย์ให้กับทุกชุมชน
โดยโครงการฯ ในปีที่ 6 นี้ได้เพิ่มการจัดทำ website เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน ตั้งแต่ปี 1-6 ทั้งหมดรวม 57 ชุมชน”
“โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เป็นผลมาจากการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทั้ง 10 ชุมชนใหม่ และ 4 ชุมชนจากโครงการฯ ในปีที่ 1-5 จะได้รับการเติมเต็มองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาชุมชน ทั้งเรื่องการพัฒนาการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาโภชนาการ รวมถึงการเปิดมุมมองในเรื่องของการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จะมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง ที่จะทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้และสามารถนำกลับไปพัฒนาและต่อยอดให้กับชุมชนของตนเองได้ต่อไป เชื่อว่าการดำเนินงานของสำนักงานสลากฯ จะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน” พันโทหนุน กล่าวสรุป  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง