คัดลอก URL แล้ว

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พม. ลงพื้นที่จังหวัดตรังติดตามการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุลงพื้นที่จังหวัดตรัง ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุจังหวัดตรัง โดยช่วงเข้าได้ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สูงวัยอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันมิจฉาชีพดิจิทัล” ครั้งที่ ๓ ภายใต้โครงการ “สูงวัยอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันมิจฉาชีพดิจิทัล” ซึ่งเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ เทศบาลนครตรัง กรมกิจการผู้สูงอายุ เครือข่ายชมรมโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (พมจ.ตรัง) พมจ.กระบี่ พมจ.พัทลุง และ พมจ.นครศรีธรรมราช สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ตลอดจนหน่วยงาน One Home พม.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โดยมี สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานเปิดการอบรม มี ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และ นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวพบปะให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ

ในการนี้ นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติและรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพการสร้างสมรรถภาพในการรับมือภัยจากสื่อออนไลน์ หลักสูตร “สูงวัยอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันมิจฉาชีพดิจิทัล” ณ วัดพระงาม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงวัยในการรู้เท่าทันภัยมิจฉาชีพดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการรับมือภัยมิจฉาชีพดิจิทัล ตลอดจนสามารถนำหลักพุทธธรรม ไปประยุกต์ปฏิบัติในการรับมือกับภัยมิจฉาชีพดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับผิดชอบโครงการนี้ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ซึ่งมี ท่านศาสตราจารย์ ดร.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วย ธานี) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมในการดำเนินงานประสานร่วมกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แห่งชาติ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สูงอายุ จากโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุจากจังหวัดตรัง 60 คน จังหวัดกระบี่ 20 คน จังหวัดพัทลุง 20 คน และจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 คน กิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังสูงวัย ป้องกันภัยมิจฉาชีพดิจิทัล การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นางละออง บุญพรหม เพื่อสดุดียกย่องและเชิดชูเกียรติคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดตรัง ประจำปี 2567 สาขาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งมอบโดย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “พุทธปัญญารับมือมิจฉาชีพดิจิทัล โดย ดร.ธนกร ศรีสุกใส

หลังจากเสร็จภารกิจโครงการแรกแล้ว อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุได้ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกจังหวัด เพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งในกิจกรรมเสริมสร้างพลังขยายผลชมรมเข้มแข็งและสร้างแหล่งเรียนรู้ ปี 2 (2567) ณ ห้องประชุมธนารินทร์ 2 ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลละมอ (ศพอส.) โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลละมอ ชมรมผู้สูงอายุตำบลละมอ โดยมี นายอาจินต์ ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมอพร้อมคณะให้การต้อนรับพร้อมทั้งมีการแสดงของผู้สูงอายุชุดบาสโลบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวผู้สูงอายุติดเตียงที่มีความพิการ ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 1 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรังอีกด้วย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง