คัดลอก URL แล้ว

วธ. หนุนผู้ประกอบการ-ชุมชน พัฒนา CPOT วางขายห้างสรรพสินค้า จับมือ Big C – บางกอกอินสตรูเม้นท์ ผลักดัน Soft Power ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไทย

จัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ พร้อมแข่งขันทางการตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ระดับโลก

เมื่อเร็วๆนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เข้าสู่ตลาดค้าปลีกโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) เข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom) ไปทั่วประเทศ โดยปลัด วธ. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ซึ่งส่วนหนึ่งของนโยบาย ก็คือ การส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ประกอบการนำมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า “ทุนทางวัฒนธรรม” มาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการเพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงให้ผสานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตอบรับนโยบายรัฐบาลหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ปลัด วธ. กล่าว่า วธ. จึงได้กำหนดจัด “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) เข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 411 คน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการแข่งขันทางการตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ให้ได้มาตรฐานและสามารถกระจายสินค้าไปจำหน่ายได้ทั่วประเทศ สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดงานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยผ่านสินค้าทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับการอบรมได้ครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายชินภูมิ โชติกิจนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้าผัก ผลไม้ ฟาร์ม และเอสเอ็มอี นายวาสนา ธีรธรรม ผู้จัดการบิ๊กซีสาขารัชดาภิเษก นายณลินพัฒน์ แววจันทร์ชยากร ผู้จัดการบิ๊กซีสาขาราชดำริ จาก กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี นายกลศ หิรัญบูรณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก อินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด นายพรชัย จิรโสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank นายธารกมล จันทร์ประภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นายภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประเภทสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงและจำหน่ายผ่านช่องทางทั้งในและต่างประเทศ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ SME การยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กลุ่มสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรม และการขอจดแจ้งเลขทะเบียน อย. สำหรับอาหาร เครื่องสำอาง ตลอดจนมีกิจกรรม Workshop เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อีกด้วย

“วธ. มุ่งหวังว่า การจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นโอกาสโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งซักถามข้อปัญหาต่างๆ จากท่านวิทยากร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างกลยุทธ์การจำหน่ายสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำความรู้ไปขยายช่องทางการตลาดในมิติต่างๆ ได้ในอนาคต” ปลัด วธ. กล่าว


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง