คัดลอก URL แล้ว

JAS ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) พร้อมดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ดร.คาล จามรมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS รับมอบประกาศนียบัตรการเป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ดร.คาล กล่าวว่า “JAS มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือนโยบายฯ และปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการสื่อสารและขอความร่วมมือไปยังคู่ค้า เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จนทำให้ JAS สามารถผ่านการรับรองจาก CAC ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกด้วย”


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง