คัดลอก URL แล้ว

ชวนดู “เฉลียง Rare Item RESTAGE” รอบการกุศล มอบรายได้ให้ “ศิริราช” เพื่อช่วยผู้พิการ

“ศิริราช” ชวนผู้ใจบุญร่วมชมคอนเสิร์ตรอบการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์ เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช” ช่วยเหลือผู้พิการที่ด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดงานแถลงข่าว คอนเสิร์ตรอบการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช” ช่วยเหลือผู้พิการที่ด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมด้วย ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3 สมาชิกวงเฉลียง ได้แก่ ดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค เจี๊ยบ-วัชระ ปานเอี่ยม แต๋ง-ภูษิต ไล้ทอง เข้าร่วมแถลงข่าวและร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ตแก่ผู้มาร่วมงาน ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า จากสถิติคนพิการในประเทศไทย พบว่า มีจานวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการกับ พม . จำนวนกว่า 2.24 ล้านคน และเป็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายมีมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และพิการทางการเห็น กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งมีทิศทางขับเคลื่อนงาน ด้านคนพิการของประเทศ ภายใต้ Campaign “EQUAL” มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม โดยส่งเสริมให้คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอานวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความต้องการ และความจาเป็นที่เหมาะสมได้โดยปราศจากข้อจำกัด อาทิ แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ประคองขา แขน และลำตัว รองเท้าดัดแก้ไขความพิการ และแผ่นรองฝ่าเท้า ซึ่งต้องทำเฉพาะบุคคล และจำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบ อุปกรณ์และวัสดุ ทางการแพทย์ที่ผลิตและนาเข้าจากต่างประเทศ ต้องมีคุณภาพดีเหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต ใกล้เคียงคนปกติ แต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะได้รับกายอุปกรณ์ตามสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น กระทรวง พม. จึงได้ร่วมกับโรงเรียน กายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ตรอบการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารายได้สมทบทุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ให้ได้รับกายอุปกรณ์และการรักษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เชื่อว่าบทเพลงของวงเฉลียงหลายเพลงช่วยเติม เต็มความสุข มอบความประทับใจ และสร้างความทรงจำที่ดีให้กับหลาย ๆ ท่าน ผ่านบทเพลง ‘ต้นชบากับคนตาบอด’ ซึ่งเป็น แรงบันดาลใจที่ทาให้เกิดคอนเสิร์ตรอบพิเศษนี้ขึ้น เพื่อเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำครั้งนี้ และยัง เป็นการเติมเต็มโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พิการต่อไป

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โรงเรียนกาย อุปกรณ์สิรินธร ภายใต้การกากับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเพื่อผลิตนักกาย อุปกรณ์ที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้พิการและให้บริการด้านกายอุปกรณ์ด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป รวมถึงนักกีฬา “เราเป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตนักกายอุปกรณ์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ดำเนินการเปิดหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ผลิตบัณฑิตในประเทศ และต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การผลิต นักศึกษากายอุปกรณ์หนึ่งคนต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าค่าเทอมหลายเท่าตัว ทางโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรต้องรับภาระ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินมาโดยตลอด ทำให้ประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินงาน 50 ล้านบาทต่อปี โดยโรงพยาบาลศิริราชต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ อีกทั้งช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤตโควิด-19 กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้โรงเรียน กายอุปกรณ์สิรินธร ขาดสภาพคล่องในการดาเนินงาน ดังนั้น การระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจและการดาเนินงานของ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง” “ในปีนี้เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาส ด้วยการเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการ กุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบ กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช” ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลาแสดง 14.00 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายได้หลังหัก ค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ และมั่นใจได้ว่าทุกการบริจาคที่สนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน” ศ. นพ.อภิชาติ กล่าว

นายภูษิต ไล้ทอง ตัวแทนศิลปิน วงเฉลียง กล่าวว่า แต่เดิมคอนเสิร์ต เฉลียง Rare Item RESTAGE จะจัดขึ้นเพียง 2 รอบคือวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 และอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อทราบถึงพันธกิจของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ผู้จัดงานบริษัท Create Intelligence จึงเพิ่มการแสดงรอบพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลาแสดง 14.00 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อนำรายได้จาก การจำหน่ายบัตรมอบให้กับ กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ
“เราเชื่อว่าบทเพลงของวงเฉลียงหลายเพลงช่วยเติมเต็มความสุขมอบความประทับใจและสรเงาความทรงจำที่ดีให้กับ หลายๆคนได้ดังเช่นเพลง‘ต้นชบากับคนตาบอด’เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เราอยากทำให้มรีอบพิเศษนี้ขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเราจะมี เพลงที่หลายคนคุ้นหู อาทิ เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ, เร่ขายฝัน, เอกเขนก, เที่ยวละไม, เติมใจให้กัน และอีกมากมาย ที่สาคัญเรามีเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถคงอย่างแน่นอน ผมอยากเชิญชวนแฟนเพลงของเฉลียงรวมถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาร่วม เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำครั้งนี้ และยังสามารถเติมเต็มโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พวกเขา” นายภูษิต กล่าว

ทั้งนี้ คอนเสิร์ตรอบการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE เพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ โรงพยาบาลศิริราช” จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลาแสดง 14.00 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิดจำหน่ายบัตรราคา 9,500 บาท (พร้อมของที่ระลึก จำนวนจำกัด) และ 8,000/ 7,000/ 6,000 / 5,000 / 2,500/ 1,500 บาท

ผู้สนใจสามารถจองบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผ่าน LINE Official Account โดยสแกน QR Code หรือ กดผ่านลิงค์ https://lin.ee/Bh6mIwD จากนั้นแจ้งจำนวน และโซนที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่ ชำระเงินผ่านชื่อบัญชี ศิริราช มูลนิธิ หมายเลข 901-7-07188-8 ธนาคารกรุงเทพ โดยใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง