คัดลอก URL แล้ว

กปน. เชิญชวนสืบสานประเพณี “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรมLoy Krathong : River of Culture” ขอความร่วมมือประชาชน งดลอยกระทงในคลองประปา

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กปน. ขอความร่วมมือประชาชนงดลอยกระทงในคลองประปา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกน้ำ จนอาจเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสงวนรักษาน้ำดิบในคลองประปาให้มีคุณภาพดี เหมาะแก่การนำไปผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัย นอกจากนี้ การลอยกระทงในคลองประปา ยังผิด พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย

ทั้งนี้ กปน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งเสริมประเพณีที่ดีงามภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” ร่วมกันรักษา สืบสาน ประเพณีลอยกระทงให้คงคุณค่าความเป็นไทย ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทาง 1 กระทง 1 ครอบครัว สร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดให้แหล่งน้ำ และคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ประเพณีลอยกระทงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง