คัดลอก URL แล้ว

วธ. ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชุมชนนางเลิ้งเปิดการอบรมความรู้หลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต “การทำเครื่องเเขวน”

ภายใต้เเนวคิดรูปแบบในการทำเครื่องเเขวนที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เเละต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้หลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตร “การทำเครื่องเเขวน” โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และประชาชน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร A ชั้น 1 สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ แนะนำประวัติความเป็นมาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำเครื่องแขวน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแขวนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ ในประการที่ว่าด้วย “มีอาชีพ มีงานทำ” จึงได้บูรณาการร่วมมือกับชุมชนนางเลิ้ง ดำเนินการจัดอบรมความรู้หลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตร “การทำเครื่องเเขวน” ให้กับประชาชนชุมชนนางเลิ้งและเครือข่ายชุมชนที่มีความต้องการ ให้มีความรู้ ทักษะการทำเครื่องเเขวน ในรูปแบบในที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เเละต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในชุมชน ด้วยการสอนนักท่องเที่ยวให้สามารถทำเครื่องเเขวนได้ด้วยตนเอง เพื่อนำกลับบ้านไปเป็นที่ระลึก

“เป็นที่น่ายินดีที่การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนนางเลิ้งเป็นอย่างดี ซึ่งการที่เราได้มีโครงการพัฒนาทักษะให้กับประชาชน โดยเฉพาะชาวชุมชนนางเลิ้ง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีการสืบสานวัฒนธรรมหลายอย่างในชุมชน ถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดการทำเครื่องแขวนอันเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของไทย ที่มีความงดงาม โดยทางกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมยินดีสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะสูงให้แก่ประชาชน บ่มเพาะความสามารถของประชาชนให้เกิดรายได้ มีรากฐานที่มั่นคง สอดคล้องนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยมีรายได้ สร้างมูลค่า เพิ่มมูลค่าขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน” ปลัด วธ กล่าว

จากนั้นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชุมชนนางเลิ้งที่ประกอบอาชีพขายอาหาร ขายขนมโบราณ โดยชาวชุมชนนางเลิ้ง ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมและรวมกลุ่มกันจนเกิดความเข้มแข็งภายในชุมชนประกอบอาชีพค้าขายอาหารและขนมทั้งขนมไทย และขนมที่เป็นที่นิยม เช่น ขนมไดฟูกุไส้ต่างๆ ขนมเทียนแม่อรุณ และนางเลิ้งพลาสติกแบงค์ ที่นำขยะพลาสติกที่รวบรวมจากชุมชนมาแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง