คัดลอก URL แล้ว

พม. จัดงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566 โชว์ผลงาน – นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566 – 1 กันยายน 2566 ณ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ภาคีเครือข่าย ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม.

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสังคมของประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวและพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสร้างบ้าน เพื่อความมั่นคงด้านที่อาศัย การมุ่งแก้ไขปัญหาความยกจนแบบพุ่งเป้า ตลอดจนการเสริมพลังเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่าย ในขณะเดียวกัน ได้มีสถานการณ์ความท้าทายและหลากหลาย ที่กระทรวง พม. ต้องเร่งดำเนินการให้สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ทันสถานการณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมมีความมั่นคงในชีวิตและท้ายสุดแล้วความสุขของประชาชน คือ ความสำเร็จของกระทรวง พม.

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม พม. 2566 เป็นการนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาสังคมของกระทรวงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบูรณาการและสานพลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ประกอบด้วย 1) การจัดเวที TED Talk “WE THE NEXT GEN : พลังคนรุ่นใหม่ สู่การเปลี่ยนแปลง” โดยตัวแทนคนรุ่นใหม่ของกระทรวง พม. ที่จะมาส่งต่อพลังความคิด มุมมองในการขยับ ปรับองค์กร เพื่อส่งต่อสู่ ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกท่าน ร่วมกันเดินหน้าองค์กรในการ “สร้างคน สร้างทีม สร้างผลงาน” 2) การแสดงศักยภาพและความสามารถของกลุ่มเป้าหมายอาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 3) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 19 หน่วยงาน และนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากภาคีเครือข่าย จำนวน 38 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 หน่วยงาน อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ และงานฝีมือต่างๆ การจำหน่ายและประมูลทรัพย์หลุดจำนำจากสถานธนานุเคราะห์ 4) กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมงานวันลูกประชาบดี

ทั้งนี้ งานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการขับเคลื่อนงานด้านสังคม รวมถึงการสร้างบทบาทในการบูรณาการและผสานความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง