คัดลอก URL แล้ว

กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องบุคลากรทำความดี แบบอย่าง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) สนับสนุนให้องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่ทำความดีในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู จนเป็นแบบอย่างได้ สป.วธ. จึงจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผ่านทาง google form

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เผยว่า ผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรมทั้งสิ้น 5 ราย ประกอบด้วย 1.ด้านพอเพียง ได้แก่ นายฐนัฎ นามเกษ นักวิชาการวัฒนธรรม กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 2.ด้านวินัย ได้แก่ นางสาวพนิดา คำสำเริง ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ กองกลาง 3.ด้านสุจริต ได้แก่ นางสาวอรชุมา ศิริรัชนีกร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กองกลาง 4.ด้านจิตอาสา ได้แก่ นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 5.ด้านกตัญญู ได้แก่ นายสมชาย บัวลง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทา นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชย อีก 10 รางวัล

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์การทำความดี ส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ร่วมเผยแพร่การทำความดี จนได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการยกย่องบุคคลคุณธรรม เป็น 1 ใน 9 ขั้นตอนในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยจะนำผลการประเมินเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป//


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง