คัดลอก URL แล้ว

JAS รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและคาร์บอนนิวทรัล ประจำปี 2566

คุณกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณธิติมา กิระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS) รับมอบประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และ คาร์บอนนิวทรัลประเภทองค์กร โดยคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องอบรม TGO ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา

JAS ได้กำหนดนโยบายเป้าหมายและทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และ Net Zero Greenhouse Gas Emissions ในปี 2593 ตามลำดับ ด้วยการปลูกฝังให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน และรณรงค์ให้พฤติกรรมดังกล่าวพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญ เพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐานสากล

JAS ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของประเทศ และเป้าหมายของประชาคมโลกในอันที่จะร่วมมือ ขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนสืบไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง