คัดลอก URL แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ฉัตรมงคล คือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม อันเป็นวันฉลองพระเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกครบรอบปีที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีรัฐบาลและพสกนิกร ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า
เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง